کانون مربیان مدرسه شطرنج آریا
استاد فیده محمدرضا افشاری
استاد فیده مهرداد صداقتی
هوتن اتحادی
جواد کابری
عبدالله بودش
فریبا علینوری
رضا حسینی
سلمان کیهان
میثم امینی بیات
سمانه عابدین
حمیدرضا طهماسبی
احسان رجبی وحدت
پریسا مواسات
تینا نیک طبیعت
طیبه علی اکبرپور
علیرضا اسدی
اشکان آزاد دهقان
پارسا اسد تبریزی
عطا امینی دهقی